Odborné práce - Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
ODBORNÉ PRÁCE  
 

Termodynamics of the beginnig of the Big Bang
  Summary (Abstract)
  Ideas about the Big Bang and their anchoring in theories connect the begging of the creation of the universe with the disintegration of the ʺfalseʺ vacuum, which is connected with the creation of spaceand time.
  The present work derives, assuming the determined numerical density of primary particles in relation to the volume determined by the wavelenght of the particle and in relation to the smallest lenght determined by the Planck dimention, the eqation of the thermodynamics at the beginning of the Big Bang. That is, a description of the disintegration of the ʺfalseʺ vacuum. The equation also determines the conditions for the existance of the true vauum, especially the zero temperature of the environment of this vacuum.
  Solving the equation determines the mass of the created universe and the initial temperature of the false vacuum environment from the known mass of the Higgs boson. The possibility of the development of the true vacuum state before the Big Bang also on the basis of particles other than the Higgs boson is discussed.

Keywords: Higgs boson, Big Bang


©2022 František Lomoz
Observatory of Josefa Sadila v Sedlčanech, Havlíčkova 514, CZ-264 01 Sedlčany, Czech Republic

Termodynamika počátku Velkého třesku
Abstrakt
  Představy o Velkém třesku a jejich zakotvení v teoriích spojují počátek vzniku vesmíru s rozpadem „nepravého“ vakua, který je spojen se vznikem prostoru a času.
  Předložená práce odvozuje, za předpokladu stanovené numerické hustoty primárních částic ve vztahu k objemu určenému vlnovou délkou částice a ve vztahu k nejmenší délce určenou Planckovým rozměrem, rovnici termodynamiky počátku Velkého třesku. Tedy popis rozpadu nepravého vakua. Rovnice rovněž určuje podmínky existence pravého vakua, především nulovou teplotu prostředí tohoto vakua.
  Řešení rovnice určuje ze známé hmotnosti Higgsova bosonu hmotnost vzniklého vesmíru a počáteční teplotu prostředí nepravého vakua. Je diskutována možnost vývoje stavu pravého vakua před Velkým třeskem i na základě jiných částic než Higgsův boson.

Klíčová slova: Higgsův boson, Velký třesk©2022 František Lomoz
Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech, Havlíčkova 514, CZ-264 01 Sedlčany, Česká republika14 vybraných odborných prací citovaných v odborných kruzích – spoluautor František Lomoz

Quartic Equation and proportion of physical reality
  First of all what is the quartic eqation? From our school years we know, although we did not pay much attention, in mathmatics there also linear, quadratic and cubic equations in which variable quantity x varies most in the first, second and third powers. Next in the series of these equations is quartic equation with the term x in the power square. All these equations are algebric which means their solution can be found by using step caluculation limited to a finate number of algebriac operations.
  Physical reality we perceive as sum of all identites of the real world created by misterious Big Bank when in very short moment, space and time came into existence a number of elemetary particles.
  Objects such as black holes can be included in the family of elementary particles in loose imagination. In this case, they are elementary particles of the macroworld with predominant gravitational interaction, while in other elementary particles electromagnetic, strong and so-called weak interactions prevail at the level of the microworld.
  Based on my own speculation, which very-very quickly can turn into a pure mathematical image of physical reality, I concluded that the proportions of physical reality, which I consider to be the ratios of resting masses of known and as yet unknown elementary particles, are similar to the ratios of volumes of regular multiwalls in four-dimensional simple, with very-very high accuracy.
  A direct comparison of weight ratios with volume ratios can be made as these are dimensinless numerical values. The volumes of these regular polyhedrons, of which there are six in a four-dimensional space, are determined only by the given polygons. In doing so, the sides of these polygons are the roots of solved equations defined (the opponent would say speculated) for this purpose.
  I can only confirm that there is some speculation. However, the quartic equation for black holes, i.e. gravitational objects of the macroworld, is derived on the basis of Newton’s theory for the conditions of the special theory of relativity of A.Einstein. Its „speculative” modification then leads to the equation „vacuum”, which is the simple sum of defined equations.
  This „speculation” written in a separate article was not, perhaps for obvious reasons, accepted as suitable for publication through a transfer on this topic at a meeting of the Cosmological Section of the Czech Astronomical Society. Similarly, it was not accepted as an article by the Royal Astronomical Society of Great Britain.
  For the above reasons, I present on the website of the People’s Observatory of Josef Sadil in Sedlčany, which is part of the Josef Suk Cultural House in Sedlčany, this introductory post, supplemented by my own article in Czech and English and also by reference to the recording of the lecture. There are so many manifestations of culture that have nothing to do with reality. So I’m adding another one to these, which may or may not be a true picture of reality.
  According to my opponents, I’ve created a world that happens to resemble a real world.
Thank you universe,
that in his final phase he created intelligence,
to look at himself through mathematics,
tool of intelligence
to justify its existence.

František LomozKvartická rovnice a proporce fyzikální reality
  Nejdříve, co je to kvartická rovnice? Ze školních lavic víme, ač jsme tomunedávalipozornost, že matematika pracuje s rovnicemi lineárními, kvadratickými a kubickými ve kterých proměnná veličina x vystupuje nanejvýš v první, druhé a třetí mocnině. Další v řadě těchto rovnic je kvartická rovnice se členem x ve čtvrté mocnině. Všechny tyto rovnice jsou algebraické, což znamená, že jejich řešení lze nalézt pomocí výpočetních kroků omezených na konečné množství algebraických operací.
  Fyzikální realitu vnímáme jako souhrn všech identit reálného světa, který byl stvořen záhadným Velkým třeskem, kdy v jednom velmi-velmi krátkém okamžiku, vznikl prostor a čas, zároveň s oněmi identitami, kterým říkáme elementární částice. Do rodiny elementárních částic lze při mírné fantazii zařadit i takové objekty jako jsou černé díry. V tomto případě to jsou elementární částice makrosvěta s převažující gravitační interakcí, zatímco u ostatních elementárních částic převládají interakce elektromagnetické, silné a tzv. elektroslabé na úrovni mikrosvěta.
Na základě vlastní spekulace, která se velmi-velmi rychle může přeměnit na čistý matematický obraz fyzikální reality, jsem dospěl k závěru, že proporce fyzikální reality, za které považuji poměry klidových hmotností známých i dosud neznámých elementárních částic, se podobají poměrům objemů pravidelný mnohostěnů ve čtyřrozměrném prostou, a to s velmi-velmi vysokou přesností.
  Přímé porovnání poměrů hmotností s poměry objemů lze uskutečnit, neboť se jedná o bezrozměrné číselné hodnoty. Objemy těchto pravidelných mnohostěnů, kterých je ve čtyřrozměrném prostou šest, jsou dány pouze stranami daných mnohostěnů. Přitom strany těchto mnohostěnů jsou kořeny řešení rovnic definovaných (oponent by řekl vyspekulovaných) pro tento účel.
  Mohu jen potvrdit, že jistá spekulace zde je. Samotná kvartická rovnice pro černé díry, tedy gravitační objekty makrosvěta, je však odvozena na základě Newtonovy teorie pro podmínky speciální teorie relativity A.Einsteina. Její „spekulativní“ modifikace pak vede k rovnici „vakua“, která je prostým součtem definovaných rovnic.
Tato „spekulace“ sepsaná v samostatném článku nebyla, asi z pochopitelných důvodů, přijatá jako vhodná k uveřejnění prostřednictvím přenášky na toto téma na schůzce Kosmologické sekce České astronomické společnosti. Podobně nebyla přijatá jako článek Královskou astronomickou společností Velké Británie.
Z výše uvedených důvodů tedy předkládám na stránkách Lidové hvězdárny Josefa Sadila v Sedlčanech, která je součástí Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, tuto úvodní stať doplněnou vlastním článkem v českém a anglickém jazyce a taky odkazem na záznam přednášky. Je přeci tolik projevů kultury, které s realitou nemají nic společného. K těmto tedy přidávám další, který může být věrným obrazem reality, nebo taky ne.
  Podle oponentů jsem si spekulací vytvořil svět, který se náhodou podobá světu reálnému.

Děkuji vesmíru,
že ve své konečné fázi stvořil inteligenci,
aby se na sebe podíval prostřednictvím matematiky,
nástrojem inteligence
a zdůvodnil tak svou existenci.

František Lomoz


ODBORNÉ PRÁCE  
 
Matematická formule pro výpočet hmotnosti černé díry
©2020 František Lomoz, Hvězdárna Josefa Sadila, CZ-26401 Sedlčany, Česká republika
 
Vstupní parametry pro výpočet hmotnosti černé díry:
m1 … hmotnost prvního objektu před kolapsem,
 m2 … hmotnost druhého objektu před kolapsem a
ω … parametr směšování závislý na celkovém vnitřním momentu hybnosti hmotných objektů, přitom m1≥m2.

Rovnice výpočtu hmotnosti černé díry po kolapsu dvou objektů o hmotnostech m1 a m2:

 (1)
Kde a=0,18885409673659085, b=0,0321331428386. Konstanty a, b jsou řešením zde neuvedené rovnice. Zde použitá jejich průměrná hodnota (a+b)/2.

Zvolíme-li za jednotku hmotnosti hmotnost Slunce pak kromě hmotnosti MS podle rovnice (1) lze určit celkovou energii vyzářených gravitačních vln s ekvivalentní hmotností podle rovnice:
 (2)

nebo přímo pomocí vstupních parametrů

 (3)
Proω=135oje MGW=0. V této souvislosti lze vyslovit domněnku o určení podmínky pro opuštění hmotného objektu nitro černé díry.A také domněnku o přímém kolapsu hmotných objektů bez přítomnosti momentu hybnosti, které neprodukuje gravitační vlny.

Pro dosud objevené zdroje registrovaných gravitačních vln, u nichž byly určeny hmotnostní parametry kolabujících objektů a celková ekvivalentní hmotnost vyzářených gravitačních vln s příslušnou korekcí na celkový vnitřní moment hybnosti jsou podle rovnic (1) a (3) uvedeny v tab.1. Do tabulky jsou rovněž vloženy hmotnosti stanovené výpočtem v rámci experimentu LIGO-VIRGO[1], [2], [3] akoeficienty jako poměr mezi hmotnostmi určenými výše uvedenými rovnicemi a hmotnostmi určenými v průběhu běhůexperimentu LIGO-VIRGO v bězích O1, O2 a O3. Dalších 56 zdrojů gravitačních vln indikovaných v průběhu běhu O3 bude užitečné podrobit výpočtům podle uvedených rovnic a výsledné hodnoty porovnat s hodnotami experimentu LIGO-VIRGO.Odkazy:
[1]  B. P. Abbott, et. al., 30 Nov 2018, arXiv:1811.12907 GWTC-1: A Gravitational-WaveTransientCatalogofCompact Binary MergersObserved by LIGO and VirgoduringtheFirst and Second ObservingRuns,
[2]  B. P. Abbott, et. al., 17 Apr 2020, arXiv:2004.08342v1: GW190412: Observationof a Binary-Black-Hole CoalescencewithAsymmetricMasses
[3]  B.P.Abbott et. al., 6 Jan 2020, arXiv:2001.01761: GW190425: Observationof a Compact Binary CoalescencewithTotalMass∼3.4M⊙
[4] LIGO ScientificCollaboration and Virgo, 2 Sept 2020:arXiv:2009.01190v1:  CollaborationProperties and astrophysicalimplicationsofthe 150 M
[5] R. Abbott, et.al., 27 Oct 2020, arXiv:2010.14527v1 GWTC-2: Compact Binary CoalescencesObserved by LIGO and VirgoDuringtheFirstHalfoftheThirdObserving Run
[6] R. Abbott, et.al., 2 Aug 2021,arXiv:2108.01045v1, GWTC-2.1 Deep Extendend Catalog of Compact Binary Coalescences Observed by LIGO and Virgo During the First Half of the Third Observing Run
[7] R. Abbott, et.al., 1 July 2021, The Astrophysical Journal Letters, 915:L5 Observation of Gravitatinal Waves from Two Neutron Star-Black Hole Coalescences
[8] GWTC-3: Compact Binary Coalescences Observed by LIGO and Virgo During the Second Part of the Third Observing Run. The LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, the KAGRA Collaboration: R. Abbott, et.al. Submitted on 5 Nov 2021, arXiv:2111.03606v1

       
•  Fotometrie:  EXOPLANETY
První vydařený pokus zachytit a fotometricky vyhodnotit exoplanetu HD189733 b.
>>


        Ostatní úspěšně pozorované exoplanety na sedlčanské hvězdárně.

 
• Fotometrie:  ZÁKRYTOVÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY
Sledované zákrytové proměnné hvězdy pomocí zrcadlových a čočkových objektivů se CCD kamerami na sedlčanské hvězdárně a dalších pozorovatelnách v ČR.

 
Fotometrie:  PROMĚNNÉ HVĚZDY OBJEVENÉ NA SEDLČANSKÉ HVĚZDÁRNĚ
Proměnné hvězdy zařazené do katalogu nově objevených proměnných hvězd v ČR.

Odkaz na list katalogu proměnné hvězdy zní: http://var2.astro.cz/czev.php?id=xx   (hodnotu xx nahraďte číslem hvězdy. )
     Na sedlčanské hvězdárně byly nalezeny proměnné hvězdy s čísly:
      147, 148, 149, 150,165, 167-170, 183, 184, 187, 188, 199-202, 220-225, 229-240, 249, 250, 482 ,518-580, 1063-1066, 1168
    
• Spolupráce s dalšími složkami ČAS
Odkaz na program schůzek Kosmologické sekce ČAS s uvedenými odkazy na záznamy přednášek na těchto schůzkách. Schůzek se mohou účastnit i nečlenové ČAS. Podrobnější informace lze získat přímo od Františka Lomoze, který je členem sekce.

      Kosmologická sekce pořádá vždy před koncem roku pravidelné konference se zaměřením na astrofyziku a kosmologii za účasti odborníků z univerzit a vědeckých pracovišť. Záznamy jejich přednášek jsou v odkazech na uvedené stránce.


 
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah